Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing op opdrachten verstrekt aan

Base Consultants vof, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Eindhoven.

 

Base Consultants heeft tot doel het verrichten van accountancy-, belastingadvies-, arbeidsrechtelijke-, interim-management- en financiële echtscheidingswerkzaamheden

1.      BEGRIPSBEPALINGEN

 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: Base Consultants, aan wie opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden als mondeling overeengekomen.
 4. Voorts wordt door Base Consultants de Wet Identificatie Dienstverlening (WID) gehanteerd, hetgeen Base Consultants verplicht de identiteit van al haar opdrachtgevers vast te stellen c.q. te controleren en onder zich te houden aan de hand van legitimatie en/of gegevens omtrent de vaststelling van de identiteit.
 5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers.

2.      TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. De algemene voorwaarden van opdrachtgever treden voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts in werking voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, hebben de algemene voorwaarden van opdrachtnemer voorrang.

3.      AANVANG EN DUUR VAN DE OPDRACHT

 1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft aan de opdrachtnemer. De opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.       GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever zal originele en essentiële documenten onder zich houden en uitsluitend kopieën van de hiervoor bedoelde gegevens en bescheiden ter beschikking stellen aan opdrachtnemer, tenzij dit in het belang van de opdracht niet wenselijk is. Bij alle opdrachten zal opdrachtgever opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant zijn. Voor zover de gedrags- en beroepsregels van opdrachtnemer dit vereisen, zal opdrachtgever deze informatie schriftelijk vastleggen en bevestigen.
 2. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige opslag van de in 4.1 bedoelde gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van deze gegevens en bescheiden, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in bezit van opdrachtgever zijnde originelen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in 4.1 genoemde verplichting heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde in 14, aan deze geretourneerd.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 

5.       UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer geeft aan opdrachtgever indien gewenst een indicatie van de tijdsplanning.
 2. Opdrachtnemer kan bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten, echter uitsluitend na voorafgaand overleg met opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan eveneens derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken, echter uitsluitend na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.
 4. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
 5. Wanneer tijdens de opdracht blijkt dat de eventueel overeengekomen tijdsplanning zal worden overschreden, verplicht opdrachtnemer zich opdrachtgever hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium (schriftelijk) mededeling te doen. De door opdrachtnemer opgegeven tijdsplanning is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.       GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf- of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtnemer is bovendien uitdrukkelijk wel gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden tot statistische of vergelijkbare doeleinden.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7.              OVERMACHT

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in 8.1 zich voordoet, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 3. Indien opdrachtnemer in de situatie als bedoeld in 8.1, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te declareren en is opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8.       HONORARIUM

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven met inachtneming van jaarlijkse tariefaanpassingen van opdrachtnemer. Het honorarium is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 5. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na (gedeeltelijke) volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt - indien van toepassing - de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

9.      BETALING

 1. Betaling door opdrachtgever van het declaratiebedrag dient te geschieden binnen 10 dagen na de declaratiedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de declaratie van de opdrachtnemer is aangegeven, zulks in Euro's ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening. Hierbij zal rente over een gedeelte van de maand worden berekend als een voile maand.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens "het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten", zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.

De geldende tarieven voor incassokosten zijn:

 •      Minimumtarief                 € 75,00
 •      15% over eerste              € 2.500,00
 •      10%overvolgende           €2.500,00
 •      5% over volgende           € 5.000,00
 •      1 % over de volgende       € 190.000,00
 •    0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.

10.     KLACHTEN

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een klacht als in 11.1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht.
 4. In geval van een klacht is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer de gelegenheid te geven om de gegrondheid van de klacht na te gaan.

Opdrachtgever verbindt zich mee te werken aan een onderzoek van opdrachtnemer over de gegrondheid van de klacht, voor zover dat van opdrachtgever in redelijkheid gevergd kan worden. Opdrachtgever verbindt zich niets te doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt.

 1. in geval van een ongegronde klacht, komen alle redelijke kosten van het in 11.4 bedoelde onderzoek voor rekening van opdrachtgever.
 2. In geval van gegronde klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte declaratiebedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de werkzaamheden tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald declaratiebedrag.

11.     BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht.
 2. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het declaratiebedrag voor de desbetreffende werkzaamheden over het laatste kalenderjaar, tenzij er van de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtgever wordt geacht uitsluitend te hebben geconstateerd met opdrachtnemer en niet met werknemers of bestuurders van opdrachtgever. De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

12.     DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

 1. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
 2. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

13.     OPSCHORTING - RETENTIERECHT

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om het retentierecht uit te oefenen ten aanzien van zaken of bescheiden van opdrachtgever.

14.      GESCHILLENREGELING

 Over alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

15.     TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats of woonplaats heeft.

16.     WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of geheel te vervangen. Deze wijzigingen of nieuwe voorwaarden treden in werking een maand na aankondiging hiervan en toezending van de tekst aan opdrachtgever.